افزایش سهم تورم برای پولدارها

به گزارش مجله هدیه، خبرنگاران : بررسی آمارهای مهرماه نشان می دهد سهم تورم برای گروه های پردرآمد نسبت به گروه های کم درآمد بیشتر بوده است.

افزایش سهم تورم برای پولدارها

به گزارش خبرنگاران بر اساس این آمارها در نخستین ماه پاییز، تورم ماهانه دهک پردرآمد به میزان 5/ 0 واحد درصد بیشتر از تورم دهک کم درآمد بوده است. این شکاف تورمی برای نرخ تورم نقطه به نقطه به میزان 2 واحد درصد و برای نرخ تورم متوسط به میزان 2/ 2 واحد درصد گزارش شده است. افزایش تورم پردرآمدها عمدتا به دلیل کاهش قیمت ها در بخش خوراکی ها و شتاب قیمت ها در بخش غیرخوراکی ها بوده است.

آمارها نشان می دهد که در نخستین ماه پاییز سه متغیر نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط در دهک های پردرآمد بیشتر از دهک های کم درآمد ثبت شده است. تورم ماهانه دهک اول در مهرماه به میزان 3/ 1 درصد گزارش شده که این رقم برای دهک دهم 8/ 1 درصد گزارش شده است. تورم نقطه به نقطه دهک اول 5/ 26 درصد ثبت شده، که این رقم برای دهک دهم 5/ 28 درصد بوده است. همچنین تورم متوسط نیز برای دهک اول به میزان 7/ 41 درصد ثبت شده، که این رقم برای دهک دهم به میزان 9/ 43 درصد بوده است.

مرکز آمار ایران تورم را براساس دهک های هزینه ای در مهرماه سال جاری منتشر کرد. این آمار براساس تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط و همچنین تغییرات گروه ها دهک ها را تقسیم بندی کرده است. دهک های درآمدی به این معنی است که جمعیت کشور را براساس درآمد مرتب کرده و آن را به 10 گروه با جمعیت مساوی تقسیم کنیم. به طور مثال اگر جمعیت کشور 80 میلیون باشد، 8 میلیون کم درآمد کشور در دهک اول و 8 میلیون پردرآمد کشور در دهک دهم قرار گرفته است. بر این اساس، مرکز آمار ایران گزارش خود را براساس تورم هر دهک منتشر کرده است. بررسی ها نشان می دهد که در مهرماه تورم ماهانه کل کشور معادل 7/ 1 درصد بوده است. بیشترین تورم ماهانه در گروه های پردرآمد یعنی دهک دهم گزارش شده که این رقم معادل 8/ 1 درصد بوده است. این رقم برای دهک اول که کم درآمدترین گروه محسوب می شود، به میزان 3/ 1 درصد گزارش شده است. به بیان دیگر، فاصله تورم ماهانه دو دهک پردرآمد و کم درآمد به میزان 5/ 0 واحد درصد گزارش شده است. این گزارش نشان می دهد که در مهرماه، گروه های پردرآمد از افزایش قیمت تاثیر بیشتری داشته اند، اما چرا این موضوع اتفاق افتاده است. برای بررسی دقیق تر باید بررسی کرد که در گروه های شاخص بهای مصرف کننده چه کالاهایی افزایش یافتند و میزان تورم آن بر دهک ها به چه شکل بوده است. مرکز آمار ایران در یک جدول سهم هر یک از گروه ها در تورم ماهانه دهک ها را مشخص کرده است.

اثر کاهشی خوراکی ها در دهک کم درآمد

بررسی ها نشان می دهد که کاهش قیمت خوراکی ها در دهک اول اثر قابل توجهی در پایین ماندن تورم ماهانه این گروه داشته است. سهم گروه خوراکی ها از تورم ماهانه دهک اول به میزان منفی 64/ 0 درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که کنترل یا کاهش تورم گروه خوراکی ها می تواند اثر قابل توجهی در پایین بودن تورم گروه های کم درآمد داشته باشد. این اثر در دهک دهم که گروه پردرآمد است به میزان منفی 2/ 0 درصد گزارش شده است.

این رویه به شکل نزولی در دهک های مختلف درآمدی پخش شده است. به این صورت که هر چقدر به سمت گروه های پردرآمد حرکت می کنیم، اثر منفی تورم خوراکی ها کاهش پیدا می کند. اما چرا اثر کاهش تورم خوراکی ها در دهک های کم درآمد بیشتر است؟ این موضوع به دلیل ضریب اهمیت این گروه در دهک های درآمدی است. به عنوان مثال، خوراکی ها حدود 40 درصد از هزینه های گروه کم درآمد را تشکیل می دهد، به همین دلیل وزن بالایی از تورم کم درآمدها را خوراکی ها تشکیل می دهد. این درحالی است که در دهک دهم، وزن گروه خوراکی ها حدود 17 درصد است. این موضوع نشان می دهد که تقریبا دهک پولدار کشور، حدود 17 درصد از درآمد خود را صرف خوراکی ها می کنند. بنابراین کاهش قیمت خوراکی ها تاثیر قابل توجهی در رفاه این گروه ندارد، اما در گروه اول، درآمدی این موضوع متفاوت است و اثر 40 درصدی دارد. این موضوع است که باعث شده عمده برنامه های رفاهی بر توزیع ارزان غذا در کشور متمرکز باشد.

اثر متفاوت کالاهای غیرخوراکی

در مهرماه، دو علت بالا رفتن تورم، افزایش سطح عمومی قیمت گروه مسکن و آموزش بود. نکته قابل توجه این است که در گروه مسکن، تغییر قیمت ها عمدتا به دلیل افزایش اجاره است و در گزارش های مرکز آمار ایران، ارزش اجاره را به عنوان مبنای تورم گروه مسکن در نظر می گیرند.

نکته قابل توجه این است که در مهرماه سال جاری، اثر تورم بخش مسکن در گروه های کم درآمد بیشتر از گروه های پردرآمد بوده است. بررسی ها نشان می دهد که اثر گروه مسکن در تورم گروه نخست، به میزان 52/ 1 درصد بوده، این درحالی است که این رقم در گروه پردرآمد به میزان 2/ 1 درصد گزارش شده است. بنابراین، آمارها نشان می دهد که افزایش اجاره بها، در گروه های کم درآمد اثرگذاری بیشتری دارد. البته این آمار به صورت کلی علاوه بر آمار گروه مسکن، آمار بخش برق، گاز و سوخت ها را نیز در نظر می گیرد، به همین دلیل نمی توان تفکیکی بین اثر این دو بخش ارائه کرد و احتمال دارد که افزایش تورم گروه های کم درآمد به دلیل رشد قیمت سوخت ها باشد. بنابراین مهم ترین عامل افزایش نرخ تورم، در گروه های کم درآمد در بخش مسکن بوده است. نکته قابل توجه این است که افزایش قیمت تورم بخش آموزش در گروه های کم درآمد تنها به میزان 03/ 0 درصد منعکس شده است. این درحالی است که در گروه پردرآمد اثر 26/ 0 درصدی را داشته است. از این آمار می توان دریافت که عمده افزایش تورم بخش آموزش در گروه های پردرآمد منعکس شده است. همچنین در بخش بهداشت و درمان نیز اثر افزایش تورم در گروه های پردرآمد بیشتر بوده است. به نحوی که این افزایش اثر 11/ 0 درصدی در گروه کم درآمد داشته است. این درحالی است که در گروه های کم درآمد، این اثر به میزان 22/ 0 درصد منعکس شده است. بنابراین به نظر می رسد که به جز گروه مسکن، اثر بالا رفتن تورم در سایر گروه ها بیشتر بر گروه های پردرآمد اثر گذار بوده است.

تورم نقطه به نقطه و متوسط در دهک ها

بررسی ها نشان می دهد که در مهرماه تورم نقطه به نقطه به رقم 3/ 28 درصد رسیده است. به این معنی که در مهرماه سال جاری سطح عمومی قیمت ها به میزان 3/ 28 درصد نسبت به مهرماه سال قبل بیشتر بوده است. البته این رقم در تمام دهک ها به یک شکل نبوده است. تورم نقطه به نقطه دهک اول یا کم درآمد به میزان 5/ 26 درصد گزارش شده است. این رقم در شهریور ماه سال جاری به میزان 7/ 34 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در دهک دهم در مهرماه سال جاری معادل با 5/ 28 درصد بوده است. این درحالی است که این رقم در شهریور ماه معادل با 8/ 33 درصد بوده است. از این آمار می توان دو نکته دریافت.

نخست اینکه در مهرماه سال جاری تورم نقطه به نقطه کم درآمدها کمتر از تورم نقطه به نقطه پردرآمدها بوده است. از سوی دیگر کاهش تورم در گروه های کم درآمد نیز بیشتر از کاهش قیمت در گروه پردرآمدها بوده است. این رویه در تورم متوسط نیز وجود دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم متوسط در دهک اول به میزان 7/ 41 درصد بوده است، این درحالی است که نرخ تورم متوسط در دهک دهم به میزان 9/ 43 درصد گزارش شده است. این رویه نیز نشان می دهد که چرخش تورمی بیشتر به سمت دهک های بالا بوده است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 3 دی 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: hadiee.ir شناسه مطلب: 586

به "افزایش سهم تورم برای پولدارها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش سهم تورم برای پولدارها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید