ظریف: از هر ابتکاری استقبال می کنیم

به گزارش مجله هدیه، وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـرتیبات تـجاری اکو اھمیت ویژه ای بـرای جـمھوری اسـلامی ایران دارنـد، گفت: اکوتـا و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای می بـایست عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه ھـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت ھـای مـنطقه را داشـته بـاشـند.

ظریف: از هر ابتکاری استقبال می کنیم

به گزارش مجله هدیه، محمدجواد ظریف امروز شنبه در بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اکو در آنتالیا، گفت: در زمـانی که چـندجـانـبه گـرایی بـه طـور مـرتـب مـورد صـدمـه قـرار می گیرد، سـازمـان ھمکای اقـتصادی بـا دھـه ھـا تجـربـه، بیش از پیش، اولین و بھـترین انـتخاب بـرای ارتـقای مـناسـبات اقـتصادی میان کشور ھـای عـضو اسـت.

وزیر امور خارجه در ابتدای سخنرانی خود از دولـت و مـردم جـمھوری تـرکیه بـرای مـھمان نـوازی گـرم و بـرگـزاری شـایسته قدردانی کرد و گفت: ظـرفیت های اکو بـرای همگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا ھـمچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت. اولـویت اصلی دسـتور کار مـا باید تـحقق اجـتماع اکو ھـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بھـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش ھـای غنی مشـترک بـاشـد.

ظریف گفت: سازمان ھمکاری مالی با برخورداری از جمعیتی نیم میلیارد نفری، موقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت ھـای فـرھنگی و تـاریخی تـمامی مـولـفه ھـای مـورداحتیاج بـرای موفقیت در ھمکاری چندجانبه میان ملت ھا را دارا می باشد.

وزیر امور خارجه اعلام کرد: اولـین و مـھمتریـن چـالـش مسـتمر مـا نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی اسـت. در ایـن راسـتا باید سـاخـتار ھـمکاری بـرای رسیدن بدین ھدف مجددا سازماندھی گردد.

وی توضیح داد: سـند چـشم انـداز اکو 2025 آخـرین تـلاش مـا بـرای ارتـقای تـعامـل مـنطقه ای در زمینه های مـختلف مـورد عـلاقـه طـرفین شـامـل تـرانـزیت و حـمل و نـقل، انـرژی، تـجارت و گـردشـگری اسـت.

ظریف اضافه کرد: مـا احتیاج داریم اجـرای مـوثـر چـشم انـداز 2025 را از طـریق مکانیسم ھـا و طـراحی ھـای پیش بینی شـده شـتاب ببخشیم. شـورای وزیران باید از وزرای بـخش ھـای ذیربـط و نیز دبیرخـانـه اکو بـه مـنظور تـبدیل این سـند بـه گـامی مـھم در راسـتای تـحقق اھداف و مقاصد عالیهسازمان کمال حمایت را داشته باشند.

وزیر امور خارجه گفت: تـاسیس کریدور و فـعالیت ھـای مـدیریتی مـرتـبط بـا آن اولـویت سـازمـانی بـخش حـمل و نـقل اسـت. مـا در ایران سـرمـایھ گـذاری عظیمی بـرای ایجاد حـلقھ ھـای گمشـده انـجام داده ایم. بـا این حـال طـرح ھـای اسـاسی ھـمچون تـوافـقنامـه چـارچـوب حـمل و نـقل و تـرانـزیت(TTFA) ھمچنان در انتظار اجرا توسط کشورھای عضو است.

ظریف تاکید نمود: بـه مـنظور افـزایش میزان تـجارت کل میان کشورھـای عـضو اکو که بسیار پـایین تـر از انـتظاراتـمان اسـت، بـه رویهھـای دوجـانـبه و چـندجـانـبه بـه مـنظور تسھیل و ھـمسان سـازی تـجارت مـنطقه ای احتیاج داریم تـا از این طـریق بـتوانیم مـناسـبات تـجاری مـان را سـریعتر، ارزان تـر و قـابـل پیش بینی تـر کنیم.

وی اضافه کرد: انـجام تـراکنش ھـای مـالی بـا ارزھـای ملی، تـھاتـر، کاھـش ھـزینه ھـا و از بین بـردن تـاخیرھـا و تسـریع تـرخیص گـمرکی تـنھا بـرخی از رویکرد ھایی است که باید تقویت شوند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر این که ایجاد مـقاصـد گـردشـگری سـبز ھـمراه بـا ارایه مـحصولات مـتنوع و خـدمـات کیفی در مـنطقه یکی از اھداف چشم انداز 2025 اکو است توضیح داد: بھره برداری از ظرفیت ھای شگرف ھمکاری در حـوزه گـردشـگری احتیاجمـند یک بـرنـامـه اقـدام ھـوشـمندانـه اسـت.

وی خاطر نشان کرد: مـا از ھـر ابتکاری که منجـر بـه تـقویت شـبکه تـمامی ذینفعان در حـوزه گـردشـگری شـود و نیز از راه انـدازی یک سـامـانـه الکترونیکی بـا اسـتفاده از فـناوری ھـای نـوین و بـه اشـتراک گـذاری دانش و به رویه ھا به منظور فعالیت ھای ھم آفرینی استقبال می کنیم.

ظریف گفت: فعالیت ھای مرتبط با فناوریھای اطلاعاتی و ارتباطی نیز می توانند به عنوان کاتـالیزوری بـرای پیشرفـت مـا عـمل نمایند. در این رابـطه، مـا اھمیت ویژه ای بـرای اجـرای راھـبرد مـنطقه ای تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو 2025 و نیز بـرنـامـه اقـدام که دردومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر 2017 در باکو مطرح شد قایل ھستیم.

وزیر امور خارجه با بیان این که مـوفقیت سـازمـان اکو جـز بـا مـشارکت فـعالانـه تـمامی کشورھـای عـضو غیرقـابـل تـصور اسـت. اضافه کرد: تـرتیبات مـوافـقتنامـه ھـای مـوسـوم بـه کمتر از عـضویت کامـل تـاثیرات منفی و بنیادین خـود را بـر عملکرد سـازمـان داشـته انـد.

وی اضافه کرد: مـا احتیاج داریم تـمامی اعـضای اکو را در فـعالیت ھـایمان مشارکت دھیم و در عوض اقتضا می نماید اکو ارزش اضافه نموده خود را برای تمامی کشورھای عضو ثابت کند.

ظریف تاکید نمود: اھداف اصلی فرایند کنونی اصلاحات که در بیست و یکمین نشست وزیران اکو در 2013 در تھـران مـطرح شـد مشـتمل بـر ارتـقای ظـرفیت ھـای نـھادی، مـقرراتی و عملیاتی سـازمـان اسـت و بـه طـور بـالـقوه می تـوانـد بـه افـزایش چشمگیر اثـربخشی، کارایی، ارتـباط و عملکرد سازمان و دبیرخانه آن منجر گردد.

ظریف گفت: جمھوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران اکو به طور کامل از فرایند اصـلاحـات حـمایت نموده و بیشترین انـعطاف پـذیری را از خـود بـه مـنظور تـامین مـنافـع و رفـع نـگرانی ھـای کشورھـای غیربنیانـگذار نـشان داده اسـت.

وزیر امور خارجه با بیان این که اکنون زمـان آن فـرا رسیده است نیروی مورداحتیاج برای اصلاحات را بازتولید کنیم و بر نتایج امیدوارنماینده اصلاحات توافق داشته باشیم، گفت: در زمـانی که چـندجـانـبه گـرایی بـه طـور مـرتـب مـورد صـدمـه قـرار می گیرد، سـازمـان ھمکای اقـتصادی بـا دهه ھـا تجـربـه، بیش از پیش، اولین و بھـترین انـتخاب بـرای ارتـقای مـناسـبات اقـتصادی میان کشور ھـای عـضو اسـت.

ظریف گفت: بـه رغـم سختی ھـایی که مـردم ایران در زمـان تـروریسم اقـتصادی و اقـدامـات قھـری یکجانـبه و ظـالـمانـه و بی پـروا تجـربـهمی نمایند، جـمھوری اسـلامی ایران بـه تعھـدات خـود نسـبت بـه اکو و بـرنـامـه ھـا و طـرح ھـایش ادامـه می دھـد.

ظریف توضیح داد: ایران طـرح ھـای ارتـباطی اکو در حـوزه حـمل و نـقل و تـرانـزیت، بـازار انـرژی و بـرق، فـناوری ھـای اطـلاعـاتی و ارتـباطی و ارتـباطـات دیجیتال و نیز صـنعت گـردشـگری بـه عـنوان بـه صـرفـه تـرین و پـربـازده تـرین طـرح ھـای مشـترک میان کشورھـای عـضو را مـدنـظر قـرار داده ایم.

وی گفت: جـمھوری اسـلامی ایران آمـاده اسـت تـمامی ظـرفیت ھـای شـگرفی که در این حـوزه ھـا دارد را در اختیار کشورھـای اکو قـرار دھـد. این دعـوتی بـاز بـه نـمایندگی از بخش خصوصی ایران برای ھمتایانشان در منطقه اکو است.

ظریف با بیان این که تـرتیبات تـجاری اکو نیز اھمیت ویژه ای بـرای جـمھوری اسـلامی ایران دارنـد، گفت: اکوتـا و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای باید عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه ھـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت ھـای مـنطقه را داشـته بـاشـند. این رویه در دیگر مناطق جهان نیز رخ داده است.

وزیر امور خارجه اعلام کرد: ایران قـویا بـه اجـرای این طـرح از طـریق فـعال سازی یا مـتنوع سـازی، تـرتیبات مـنطقه ای لازم در حـوزه ھـای تـجاری مـانـند تسھیل رویه ھـای گـمرکی و بـازرگـانی، حـوزه ھـای پـولی و بـانکی، حـمل و نـقل چـندوجھی، تـرتیبات امنیتی و مـرزی، مـبارزه بـا قـاچـاق و غیره متعھد است.

وی به نـقش بسیار مھمی که باید در دبیرخـانـه اکو در جهت مشـترک تـمامی مـا ایفا شـود اشـاره کرد و اضافه کرد: مـا بـه عـنوان کشورھـای عـضو احتیاج داریم مـنابـع مـالی و انـسانی لازم بـرای این سـازمـان را مھیا کنیم تـا دبیرخـانـه بـتوانـد مـامـوریت خـود را انـجام دھـد.

وی گفت: مـا از تـلاش ھـای دبیرکل و ھمکارانـش در دیگر نـھادھـای اکو از جـمله آژانـس ھـا و نـھادھـای تخصصی مـنطقه ای آن در اطمینان از اجـرای کامـل مـامـوریت ھـا مـصوب، اسـتفاده کامـل از مـنابـع در دسـترس و بھـره بـرداری کامـل از شـراکت بـا شـرکای جـدید و سنتی مـان بـویژه خـانـواده سـازمـان مـلل تشکر می کنیم. مـا از آنـھا انـتظار داریم اقدامات قاطعانه بیشتری در این حوزه ھای بردارند.

310311

منبع: خبرآنلاین
انتشار: 9 دی 1398 بروزرسانی: 28 فروردین 1399 گردآورنده: hadiee.ir شناسه مطلب: 599

به "ظریف: از هر ابتکاری استقبال می کنیم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ظریف: از هر ابتکاری استقبال می کنیم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید